• Acte necesare eliberarii certificatului de urbanism

  CADRU LEGAL
  Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Ordinul nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
  Legea nr. 350 din 6 iunie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
  Ordinul nr. 233 din 26 februarie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism
  Legea nr. 188 din 8 decembrie 1999 (*republicată*) privind Statutul funcţionarilor publici
  Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 privind protejarea monumentelor istorice
  Ordinul nr. 2.260 din 18 aprilie 2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice
  LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (*republicată*) privind Codul de conduită a funcţionarilor publici
  PROCEDURA DE AUTORIZARE
  Legea nr. 50 / 1991 Art 1 (1) Executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren şi/sau construcţii.
  DEFINIȚII:
  Conform prevederilor Legii 50/1991 actualizate, respectiv art. (2) alin. (1) și (2) din Lege:
  Autorizaţia de construire constituie actul final de autoritate al administraţiei publice locale pe baza căruia este permisă executarea lucrărilor de construcţii corespunzător măsurilor prevăzute de lege referitoare la amplasarea, conceperea, realizarea, exploatarea şi postutilizarea construcţiilor.
  Autorizaţia de construire se emite în baza documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, elaborată în condiţiile prezentei legi, în temeiul şi cu respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism, avizate şi aprobate potrivit legii.
  Conform prevederilor art. (2^1), procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcţii începe odată cu depunerea cererii pentru emiterea certificatului de urbanism în scopul obţinerii, ca act final, a autorizaţiei de construire şi cuprinde următoarele etape:
  a) emiterea certificatului de urbanism;
  b) emiterea punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului pentru investiţiile care nu se supun procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului;
  c) notificarea de către solicitant a autorităţii administraţiei publice competente cu privire la menţinerea solicitării de obţinere, ca act final, a autorizaţiei de construire, pentru investiţiile la care autoritatea competentă pentru protecţia mediului a stabilit necesitatea evaluării impactului asupra mediului şi a emis îndrumarul conform legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
  d) emiterea avizelor şi acordurilor, precum şi a actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente privind investiţiile evaluate din punctul de vedere al impactului asupra mediului;
  e) elaborarea documentaţiei tehnice necesare pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, denumită în continuare documentaţie tehnică – D.T.;
  f) depunerea documentaţiei pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii la autoritatea administraţiei publice competente;
  g) emiterea autorizaţiei de construire.
  Capitolul I – CERTIFICATUL DE URBANISM
  1) DEFINIȚIE:
  Conform prevederilor art. (6) alin. (1) din Legea 50/1991 certificatul de urbanism este actul de informare prin care autorităţile prevăzute la art. (4) şi la art. (43) lit. (a):
  a) fac cunoscute solicitantului informaţiile privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenurilor şi construcţiilor existente la data solicitării, în conformitate cu prevederile planurilor urbanistice şi ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, după caz, avizate şi aprobate potrivit legii;
  b) stabilesc cerinţele urbanistice care urmează să fie îndeplinite în funcţie de specificul amplasamentului;
  c) stabilesc lista cuprinzând avizele/acordurile necesare în vederea autorizării;
  d) încunoştinţează investitorul/solicitantul cu privire la obligaţia de a contacta autoritatea competentă pentru protecţia mediului, în scopul obţinerii punctului de vedere şi, după caz, al actului administrativ al acesteia.
  2) SCOPUL ELIBERĂRII CERTIFICATULUI DE URBANISM:
  Certificatul de urbanism se emite de autorităţile abilitate să autorizeze lucrările de construcţii prevăzute la art. 4 şi art. 43 lit. a) şi se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
  În conformitate cu prevederile art. (6) alin. (6) lit. (c) din Legea 50/1991 republicata, certificatul de urbanism se emite și in următoarele situații:
  a) în vederea concesionării de terenuri, potrivit legii;
  b) în vederea adjudecării prin licitaţie a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate”, potrivit legii;
  c) pentru cereri în justiţie şi operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:
  – comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;
  – împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;
  – constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil.
  Certificatul de urbanism nu conferă dreptul de a executa lucrări de construcţii – art. (6) alin. (5).
  3. LUCRĂRILE DE CONSTRUIRE PENTRU CARE E NECESARĂ ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE URBANISM ȘI A AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE
  Conform prevederilor art. (3) alin. (1) Legea 50/1991:
  (1) Construcţiile civile, industriale, agricole, cele pentru susţinerea instalaţiilor şi utilajelor tehnologice, pentru infrastructură de orice fel sau de oricare altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizaţiei de construire, precum şi a reglementărilor privind proiectarea şi executarea construcţiilor, pentru:
  a) lucrări de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, reabilitare, schimbare de destinaţie sau de reparare a construcţiilor de orice fel, precum şi a instalaţiilor aferente acestora, cu excepţia celor prevăzute la art. 11;
  b) lucrări de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum şi orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, care urmează să fie efectuate la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de lege – monumente, ansambluri, situri – inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate;
  c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare şi reabilitare privind căile de comunicaţie de orice fel, drumurile forestiere, lucrările de artă, reţelele şi dotările tehnico-edilitare, lucrările hidrotehnice, amenajările de albii, lucrările de îmbunătăţiri funciare, lucrările de instalaţii de infrastructură, lucrările pentru noi capacităţi de producere, transport, distribuţie a energiei electrice şi/sau termice, precum şi de reabilitare şi retehnologizare a celor existente;
  d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;
  e) lucrări de foraje şi excavări necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice şi a prospecţiunilor geologice, proiectarea şi deschiderea exploatărilor de cariere şi balastiere, a sondelor de gaze şi petrol, precum şi a altor exploatări de suprafaţă, subterane sau subacvatice;
  f) lucrări, amenajări şi construcţii cu caracter provizoriu necesare în vederea organizării executării lucrărilor, în condiţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (1^3);
  g) organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;
  h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în extravilan;
  i) cimitire – noi şi extinderi.
  4) TERMEN DE ELIBERARE A CERTIFICATULUI DE URBANISM
  Conform prevederilor art. 30 alin (3) din Ordinul 839/2009, Certificatul de Urbanism se eliberează solicitantului în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, menţionându-se în mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.
  5) TERMEN DE VALABILITATE
  Conform prevederilor Ordinului 839/2009, respectiv art. (39) alin. (1) – valabilitatea certificatului de urbanism reprezintă intervalul de timp ( termenul ) acordat solicitantului în vederea utilizării acestuia în scopul pentru care a fost emis, potrivit Legii 50/1991;
  Prelungirea termenului de valabilitate a certificatului de urbanism, conform art. (40) alin. (1) – se poate face numai de către emitent, la cererea titularului formulată cu cel puţin 15 zile înaintea expirării acestuia, pentru o perioadă de timp de maximum 12 luni, după care, în mod obligatoriu, se emite un nou certificat de urbanism.
  Valabilitatea certificatului de urbanism încetează în următoarele cazuri:
  – dacă titularul renunţă la intenţia de a mai construi, situaţie în care are obligaţia de a notifica acest fapt autorităţii administraţiei publice emitente – conform art. (39) alin. (3) lit. a) din Ordin;
  – dacă titularul nu solicitată prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism în termenul legal de 15 zile înaintea expirării acesteia – conform art. (39) alin. (3) lit. b) din Ordin.

 • Acte necesare la cereri de emitere certificat de urbanism pentru INTRARE IN LEGALITATE

  1. EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) FĂRĂ a deține autorizație de construire
  o cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat
  o extras C.F., de informare, actualizat la zi
  o Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare
  o plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate
  o fotografii cu situația de pe teren
  o taxa certificat de urbanism
  2. EXECUTARE/DESFIINȚARE lucrări de construcții (art. 3 cu exceptia celor prevăzute la lit. b),c),e),g) cu NERESPECTAREA autorizației de construire și a proiectului tehnic
  o cerere tip pentru Certificat de urbanism în scopul solicitat
  o extras C.F., de informare, actualizat la zi
  o Procesul Verbal de Constatare și Sancționare a Contravenției + chitanța de achitare a sumei prevăzute în procesul de sancționare
  o istoric al cererilor pentru intrare în legalitate (dacă este cazul)
  o copie Autorizație de construire, plan de situație vizat spre neschimbare și planșe din documentația tehnică vizate spre neschimbare care fac obiectul procesului de sancționare
  o HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea teritoriului însoțită de Plan reglementări PUZ/PUD, în cazul în care imobilul a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.
  o plan de situație cu evidențierea imobilului pentru care se solicită intrarea în legalitate
  o fotografii cu situația de pe teren
  o taxa certificat de urbanism

 • Acte necesare pentru întocmirea documentațiilor depuse in scopul eliberării certificatului de urbanism pentru informare

  Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:
  a) cerere-tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 (accesibilă la Compartimentul urbanism din cadrul primariei )
  – completată la toate rubricile cu:
  – elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
  – elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );
  b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:
  – pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original
  • pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original
  c. extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
  – se obține de la Biroul de Carte Funciară Moinesti
  d) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local Solonț;
  Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism se întocmește în două exemplare, cuprinzând: actele specificate la pct. b) și c) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

 • Acte necesare pentru întocmirea documentațiilor depuse in scopul eliberării certificatului de urbanism pentru efectuarea de lucrări de construire

  Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:
  a) cerere-tip – conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă compartimentul de urbanism din cadrul primariei) completată la toate rubricile cu:
  – elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
  – elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );
  – elemente care definesc scopul solicitării.
  b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:
  – pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original
  • pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;
  c. extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
  – se obține de la Biroul de Carte Funciară Moinești
  d) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local Solonț.
  În funcție de complexitatea temei de proiectare, pentru detalierea propunerii, respectiv încadrarea în prevederile regulamentului local de urbanism, sau a specificului zonei, se pot prezenta:
  e) memoriu tehnic ( întocmit de proiectant ) – în care se va prezenta, pe scurt:
  – situaţia juridică a imobilului ( tipul proprietăţii, nr. proprietari )
  – date privind imobilul in cauză ( suprafaţă, număr de construcţii existente, POT existent, CUT existent ) şi

  o descrierea propunerii in corelare cu scopul emiterii certificatului de urbanism completat in cererea-tip, pentru lucrări de construire care se încadrează în prevederile art. (3) din Legea 50/1991, însoțit de plan de situație propus.
  f) în cazul în care se solicită construirea unui imobil nou cu altă destinație decât cele învecinate, propunerea se va analiza din perspectiva aplicării prevederilor art. (27) alin. 1) lit c) si alin. 3) din Ordinul 839/2009, care prevede solicitarea acordului vecinilor în cazurile în care funcţionalitatea noii construcţii este incompatibilă cu caracterul şi funcţionalitatea zonei în care urmează să se integreze; în acest sens, se vor prezenta la documentație și extrase CF ale clădirilor învecinate;
  f) pentru intervenții asupra construcţiilor existente, respectiv lucrări de extindere, mansardare, desfiinţări parţiale, cât și pentru construcţii noi propuse, se va prezenta planul de situaţie propus – întocmit de proiectant ( in relaţie cu vecinătatea stânga / dreapta parcelei aflate in studiu );
  g) pentru construire balcoane, inchidere balcoane / logii, amplasare firme, reclame etc. – fotografii faţade situaţie existentă.
  Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism va cuprinde: actele specificate la pct. b) și c), după caz e), f), g) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

 • Acte necesare pentru întocmirea documentațiilor depuse in scopul eliberării certificatului de urbanism pentru ”comasare / dezlipire parcele”/”operațiuni notariale”

  În conformitate cu prevederile art. (6) alin. (6) lit. (c) din Legea 50/1991 republicata, certificatul de urbanism se emite pentru operaţiuni notariale privind circulaţia imobiliară, atunci când operaţiunile respective au ca obiect:
  – comasarea, respectiv dezmembrarea terenurilor din/în cel puţin 3 parcele;
  – împărţeli ori comasări de parcele solicitate în scopul realizării de lucrări de construcţii şi de infrastructură;
  – constituirea unei servituţi de trecere cu privire la un imobil;
  Conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009, actele necesare pentru întocmirea documentației care stă la baza emiterii Certificatului de Urbanism sunt următoarele:
  a) cerere-tip – conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă- la Compartiment urbanism din cadrul primariei Solonț ) completată la toate rubricile cu:
  – elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
  • elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );
  • elemente care definesc scopul solicitării.
  b) planuri cadastrale / topografice, impreună cu inventarul de coordonate ( întocmite şi semnate de topograf autorizat ), cu evidenţierea imobiliară in cauză astfel:
  • pentru imobilele neînscrise în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară: plan de incadrare in zonă la una din scările 1:10.000, 1:5.000, după caz, eliberat la cerere de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară – in original
  – pentru imobilele înscrise în evidenţele de Cadastru şi Publicitate Imobiliară: extras din planul cadastral de pe ortofotoplan şi extras de carte funciară pentru informare actualizat la zi, eliberate, la cerere, de către biroul de cadastru şi publicitate imobiliară -in original;
  – planuri cu propunerea după comasare / dezlipire intocmite de topograf autorizat;
  c) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
  – se obține de la Biroul de Carte Funciară Moinesti
  d. ) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local Solonț
  Documentația pentru emiterea certificatului de urbanism se întocmește în două exemplare, cuprinzând: actele specificate la pct. b) și c) în dublu exemplar, iar cererea-tip (a) și taxa (d) într-un singur exemplar.

 • Acte necesare pentru întocmirea documentațiilor depuse in scopul eliberării certificatului de urbanism pentru continuare de lucrări proiect autorizat

  D1) continuare de lucrări FĂRĂ MODIFICARE proiect autorizat :
  Conform prevederilor Ordinului nr. 839/2009:
  Art. 54 alin. (3) – în cazul nefinalizării lucrărilor în termenul acordat prin prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare, continuarea lucrărilor rămase de executat se va putea face numai după emiterea, în condiţiile legii, a unei noi autorizaţii de construire/desfiinţare, corespunzător stadiului fizic al realizării lucrărilor autorizate la data solicitării, pentru lucrările de construcţii rămase de executat în raport cu proiectul şi avizele care au stat la baza emiterii autorizaţiei iniţiale. În această situaţie taxele de autorizare se vor calcula corespunzător valorii lucrărilor rămase de executat.
  Alin. (4) în situaţia în care termenul de valabilitate a autorizaţiei a expirat – inclusiv cel acordat prin prelungirea valabilităţii iniţiale, pentru emiterea unei noi autorizaţii de construire în vederea finalizării lucrărilor rămase de executat valabilitatea certificatului de urbanism, precum şi a avizelor şi acordurilor emise la prima autorizaţie se menţine, cu condiţia realizării construcţiei în conformitate cu prevederile autorizaţiei iniţiale.
  În acest caz, se va întocmi o documentație și se va depune o cerere de emitere a unei noi autorizații de construire, nefiind necesară obținerea unui nou Certificat de Urbanism.
  D2) continuare de lucrări CU MODIFICARE proiect autorizat :
  Conform Anexei nr. 2 din Legea 50/1991, lucrările de modificare sunt definite ca lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.
  Lucrările de modificare pot fi:
  a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;
  b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
  Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.
  Conform Ordinului 839/2009 art. 54 alin. (6), raportat la prevederile art. (7) alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Legea 50/1991, orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente.
  Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
  Acte necesare emiterii C.U. in scopul continuării de lucrări cu modificare proiect autorizat:
  a) cerere-tip ( accesibilă la compartimentul urbanism din cadrul primariei)
  completată la toate rubricile cu:
  – elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
  – elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );
  – elemente care definesc scopul solicitării.
  b) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
  – se obține de la Biroul de Carte Funciară Moinesti
  c) copie după Autorizația de construire și planșa anexă vizată spre neschimbare ( dosar beneficiar );
  d) copie după Certificatul de Urbanism care a stat la baza emiterii autorizației inițiale;
  f) după caz – HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, însoțit de Plan reglementări PUZ/PUD, dacă imobilul teren și/sau construcție a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.;
  e) memoriu tehnic explicativ și plan de situație cu marcarea propunerii de modificare a proiectului autorizat – întocmit de proiectant;
  f) poze cu situația din teren ( stadiul fizic al lucrărilor de execuție ) și anunț / dovada începerii lucrărilor;
  g) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local Solonț;

 • Acte necesare pentru întocmirea documentațiilor depuse in scopul eliberării certificatului de urbanism pentru modificare proiect autorizat, a cărui autorizație este în valabilitate:

  Conform Anexei nr. 2 din Legea 50/1991, lucrările de modificare sunt definite ca lucrări de intervenţii asupra elementelor constructive, structurale şi/sau nestructurale, având ca efect modificarea totală sau în parte a acestora.
  Lucrările de modificare pot fi:
  a) lucrări de modificare structurală, din care fac parte, în principal, lucrările de consolidare, de supraetajare şi/sau de extindere a construcţiei;
  b) lucrări de modificare nestructurală, din care fac parte, în principal, lucrările de amenajări interioare şi recompartimentări uşoare, care nu afectează în mod semnificativ structura de rezistenţă a construcţiei şi pentru care este necesar avizul prealabil al unui proiectant autorizat.
  Pentru executarea lucrărilor de modificare, cu excepţia lucrărilor de compartimentare provizorii, nestructurale, este necesară emiterea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii şi cu respectarea prevederilor legale privind calitatea în construcţii.
  Conform prevederilor art. (67) alin. (1) din Ordinul 839/2009, în situaţia în care, înainte de începerea executării lucrărilor de construcţii sau pe parcursul derulării acestora, devine necesară modificarea soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. autorizată, beneficiarul / investitorul / administratorul / managerul de proiect are obligaţia de a nu începe sau, de a opri lucrările, după caz, şi de a solicita emiterea unei noi autorizaţii de construire corespunzător modificărilor aduse proiectului, materializate prin documentaţii – piese scrise şi desenate -, cu condiţia ca documentaţia tehnică – D.T. astfel modificată să se încadreze în prevederile documentaţiilor de urbanism aprobate.
  De asemenea, potrivit prevederilor art. (7) alin. (15), (15^1) şi (15^3) din Legea 50/1991, orice modificare adusă documentaţiei tehnice – D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii înainte de începerea sau pe parcursul executării lucrărilor este supusă reluării procedurii de autorizare dacă modificările nu se încadrează în limitele avizelor, acordurilor şi actului administrativ al autorităţii pentru protecţia mediului competente. Verificarea încadrării modificărilor în limitele avizelor şi acordurilor se face de către structurile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice competente, precum şi de verificatorii de proiecte atestaţi în condiţiile legii, cu participarea reprezentanţilor instituţiilor avizatoare, iar verificarea încadrării modificărilor în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului se realizează de către aceasta potrivit prevederilor legislaţiei privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.
  Astfel, potrivit prevederilor Legii 50/1991, pentru obţinerea unei noi autorizaţii de construire, solicitantul va depune o nouă documentaţie tehnică – D.T., elaborată în condiţiile modificărilor de temă survenite, urmând ca autoritatea administraţiei publice locale competente să decidă, după caz:
  E1) EMITEREA NOII AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE conform art. (7) alin. (15^1) lit (a) din Lege, dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă se înscriu în limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială – caz în care se va depune documentația pentru obținerea noii autorizații de construire – fără a fi necesară obținerea unui nou certificat de urbanism;
  E2) RELUAREA PROCEDURII DE AUTORIZARE în condiţiile art. (7) alin. (15^1) lit (b), dacă lucrările corespunzătoare modificărilor de temă depăşesc limitele actului administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale avizelor şi acordurilor obţinute pentru autorizaţia de construire iniţială:
  • caz în care se va întocmi o documentație pentru eliberarea unui nou certificat de urbanism, care să conțină, conform prevederilor art. (19) din Ordinul nr. 839/2009:
  a) cerere-tip conform formularului F1 din Anexa I, Ordin nr. 839/2009 ( accesibilă la compartimentul urbanism din cadrul primariei Soloț) completată la toate rubricile cu:
  – elemente de identificare solicitant ( nume, adresă, CNP ) / reprezentant / mandatar proprietar;
  – elemente de identificare imobil ( construcţie sau teren ) pentru care se solicită certificat ( localitate, stradă, nr. cadastral, nr. Carte funciară );
  – elemente care definesc scopul solicitării.
  b) extras de Carte Funciară – actualizat ( în valabilitate 3 luni de la eliberare );
  – se obține de la Biroul de Carte Funciară Moinesti
  c) taxă pentru emiterea certificatului de urbanism, calculată potrivit Hotărârii de Consiliu Local Solonț;
  În vederea argumentării modificărilor propuse de dvs., se vor anexa următoarele:
  d) copie după Autorizația de construire și planșa anexă vizată spre neschimbare ( dosar beneficiar );
  e) copie după Certificatul de Urbanism care a stat la baza emiterii autorizației inițiale;
  f) după caz – HCL, aviz Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului, însoțit de Plan reglementări PUZ/PUD, dacă imobilul teren și/sau construcție a făcut obiectul elaborării unei documentații de urbanism care a stat la baza emiterii A.C.;
  g) memoriu tehnic explicativ și plan de situație cu marcarea propunerii de modificare a proiectului autorizat – întocmit de proiectant;
  h) dovada începerii lucrărilor în termenul de valabilitate al A.C. emise – copie anunț începere lucrări și fotografii cu situația din teren;
  E3) Conform prevederilor art. (67) alin. (2) din Ord. 839/2009, prin excepţie de la prevederile alin. (1), se pot admite modificări locale ale soluţiilor tehnice din documentaţia tehnică – D.T. Autorizată, fără emiterea unei noi autorizaţii de construire, pe bază de dispoziţie de şantier dată de proiectantul lucrărilor şi verificată de către un verificator de proiecte atestat în condiţiile legii, precum şi cu acordul scris al beneficiarului / investitorului / administratorului / managerului de proiect, dacă sunt respectate următoarele condiții:
  a) nu se modifică funcţiunea consemnată în autorizaţia iniţială;
  b) se asigură respectarea prevederilor avizelor/acordurilor/punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului, precum şi ale actului administrativ al acesteia după caz, anexe la autorizaţia iniţială;
  c) se asigură respectarea prevederilor Codului civil;
  d) nu se modifică condiţiile de amplasament ( regim de înălţime, POT, CUT, aliniament, distanţele minime faţă de limitele proprietăţii, ori aspectul construcţiei ), respectiv conformarea arhitectural-volumetrică;
  e) nu sunt periclitate rezistenţa şi stabilitatea clădirilor învecinate;
  f) se asigură respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în domeniul securităţii la incendiu.
  g) se asigură economia de energie.
  (3) Se încadrează în prevederile alin. (2) şi lucrările devenite necesare în cazuri speciale determinate de luarea în considerare a unor situaţii imprevizibile la faza de proiectare (ca urmare a unor decopertări, relevee de fundaţii etc.), care se execută la construcţii existente, inclusiv la monumente istorice (cu avizul organismelor abilitate ale Ministerului Culturii şi Cultelor).