Invitatie de participare pentru montare centrala termica electrica

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
COMUNA SOLONŢ
Tel/fax 0234.387701 / Email primaria@comunasolont.ro
Nr. 3476 din 18.12.2019

 

Invitaţie de participare la procedura de atribuire
a contractului de lucrări având ca obiect:

“Lucrari de montare centrala termica electrică”

Autoritatea contractantă invită operatorii economici al căror obiect de activitate corespunde naturii lucrărilor ce fac obiectul prezentei achiziţii să depună ofertă în scopul atribuirii contractului de lucrări având ca obiect: “Lucrari de montare centrala termica electrică”
45232141 – 2 Instalatii de incălzire (Rev.2)
45310000-3 Lucrari de instalatii electrice

1. Denumirea autorităţii contractante: COMUNA SOLONȚ;
2. Cod unic de înregistrare: 4353102;
3. Adresa : Localitatea Solonț, Str. Inv. Iosub Ion, nr. 3, judeţul Bacău, cod poştal 607580 ;
4. Telefon/fax : +40 234387701 ;
5. E-mail : primaria@comunasolont.ro;
6. Pagina de internet: www.comunasolont.ro;
7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de lucrări: cumpărare direct;
8. Sursa de finantare a contractului: Bugetul local al comunei Solonț;
9. Locul de executare a lucrărilor: sat Cucuieți, comuna Solonț, Dispensar uman;
10. Operatorii economici vor depune oferta pentru toate categoriile de lucrari cuprinse în documentaţia tehnică (antemăsurătoare);
11. Durata contractului: maxim 2 săptămâni;
12. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la Primăria comunei Solonț în urma unei solicitări scrise transmise prin fax: 0234387701 sau e-mail: primaria@comunasolont.ro;
13. Data limită pentru depunerea ofertelor: 20.12.2019, ora 15,00;
14. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Primăria Solonț, Str. Inv. Iosub Ion, nr. 3, judeţul Bacău, cod poştal 607580 ;
15. Limba de redactare a ofertei: română;
16. Modalităţi principale de finanţare şi de plată şi/sau referirile la prevederile care le reglementează plata: plata se va face în termen de 45 de zile de la primirea facturii, după semnarea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor;
17. Termenul de valabilitate a ofertei: 90 zile;
18. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării cerinţelor din caietele de sarcini;
19. Nu se acceptă depunerea de oferte alternative, se acceptă doar oferta de bază;
20. Valoarea estimată totală a investiţiei este 5000 lei fără TVA, din care:
– cheltuieli pentru amenajarea terenului: 0,00 lei;
– valoarea investiţiei de bază: 5000 lei fără TVA;
– organizare de şantier: 0 lei;
– cheltuieli diverse şi neprevăzute (0%) în cuantum de: 0 lei;
21. Adresa autorităţii contractante indicată, şi la care este depusă oferta: Primăria Solonț, Str Inv. Iosub Ion, nr. 3, judeţul Bacău, cod poştal 607580.

 

Primar, Consilier superior,
Alexandrescu Eusebiu              Bunduchi Mircea Andrei

 

 

 


  Nume Data Fișier
19-12-19-12-32-37Fisa de date.pdf 19/12/2019 Descarcă